Organisatie

               BELEIDSPLAN STICHTING E-WHEELS VERVOER

 

In onderstaand beleidsplan legt de Raad van Toezicht van de stichting het actuele beleidsplan vast.

Klik hier om dit document te downloaden.

 

1. STRATEGISCH KERNPRINCIPES:

Statutaire doelstelling:

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:

a. Het op duurzame wijze bevorderen van de mobiliteit van personen/goederen voor de

    korte afstand( wijkgericht) met elektrische voertuigen in de stadswijken van de

    Drechtsteden en in samenwerking met vrijwilligers en mensen met afstand tot de

    arbeidsmarkt,

  1.   alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder voorrecht van boedelbeschrijving en

     voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort

     en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Afwezigheid winstoogmerk:

De stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 3 lid 3 van de statuten.

Dit blijkt uit het feit dat de stichting de behaalde opbrengsten geheel ten goede laat komen aan haar doelstelling.                                                                                                        

Bestemming liquidatiesaldo:

Zoals blijkt uit artikel 16 lid 6 zal het batig saldo worden besteed overeenkomstig het doel

van de stichting .

 

2. BELEID:

Te verrichten werkzaamheden van de stichting:

De Raad van Toezicht is belast met het besturen van de stichting overeenkomstig het bepaalde in de statuten en wordt in en buite rechte vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht voor zover uit de wet niet anders voorvloeit.

 

Bestedingsbeleid:

De stichting besteed de verkregen inkomsten conform de doelstelling.

De stichting streeft erna zoveel mogelijk duurzaam te investeren en het beleid is hierop gericht.

                                                    

Beschikken over het vermogen van de stichting:

Op grond van bepaald in de statuten en haar feitelijke werkzaamheden heeft

geen enkel (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting.

Aldus kan geen enkel(rechts)persoon over het vermogen van de stichting beschikken als ware het eigen vermogen.

 

 3. OVERIGE:

Beloningsbeleid:

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloningen voor hun werkzaamheden.

Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig.

 

De stichting heeft geen personeel in dienst. Voor de werkzaamheden wordt gebruikt gemaakt van vrijwilligers.

 

De stichting streeft ernaar om de beheerskosten tot een minimum te bepreken.

 

Beschrijving administratieve organisatie:

De stichting is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie blijkt

-          De aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen.

-          De kosten van beheer van de stichting

-          De andere uitgaven van de stichting

-          De aard en de omvang van inkomsten e het vermogen van de stichting.

-          Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

                                     

RAAD VAN TOEZICHT:

Er zal een raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie leden, zijn.

De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast.

De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen

tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan.

 

De samenstelling van het bestuur, ingaande 20-11-2018 luidt als volgt:

De heer E. van de Burgt,           Dordrecht                     voorzitter

De heer P. Baanvinger,             Dordrecht                     secretaris

De heer F.Wevers,                    Dordrecht                     penningmeester

 

Als adviseur aan de stichting is verbonden de heer M. Hoffmann, wonende te

 

 

Publicatieplicht:

De stichting heeft eigen website met de naam: www.e-wheels.nl